Kunskapsmatrisens användarundersökning

Mellan 17 december 2015 och 11 januari 2016 genomförde vi en enkätundersökning hos våra användare. Den gick ut till 1 963 matematiklärare och vi fick in 309 svar. Här presenterar vi resultaten av undersökningen.

Efter genomgången av resultaten kommenterar vi dem och listar några kommande utvecklingsområden. Längst ned på sidan kan man läsa samtliga drygt 80 citat där svarande kommenterar Kunskapsmatrisen.

Om Kunskapsmatrisen

Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel för matematiklärare på gymnasie- och högstadienivå. Det är skapat av en matematiklärare och det används på fler än 600 gymnasieskolor över hela Sverige.

Hur de svarande använder Kunskapsmatrisen

Hälften av de svarande har använt Kunskapsmatrisen ihop med sina elever. Dessa har alltså gett sina elever egna inlogg och därmed tillgång till videogenomgångar och övningsuppgifter mm.

Vissa frågor har endast ställts till lärare i den här gruppen. Därför gäller de uppskattade positiva effekterna på måluppfyllelse och NP-resultat endast för de lärare som använder Kunskapsmatrisen ihop med sina elever.

Andra frågor, t ex om Kunskapsmatrisen sparar tid i arbetet, har ställts även till den gruppen användare som bara använder uppgiftsbanken till att skapa prov.
Påverkan på NP-resultat

Hur tror du att dina elevers resultat vid NP i maj kommer påverkas av att ni arbetar med Kunskapsmatrisen?
(Frågan ställdes endast till lärare som angivit att de har gett sina elever access till verktyget. 147 lärare svarade.)

När dina elever skrev NP nu i december - hur tror du att Kunskapsmatrisen påverkade NP-resultatet för dina elever?
(Frågan ställdes endast till lärare som angivit att de skrev NP i december.
42 lärare svarade.)Vilka elever som har nytta av Kunskapsmatrisen


(Frågan ställdes endast till lärare som angivit att de har gett sina elever access till verktyget. 148 lärare svarade.)


Påverkan på måluppfyllelse och tidsbesparing

Är din magkänsla att Kunskapsmatrisen kommer ha effekt på måluppfyllelsen hos dina elever?
(Frågan ställdes endast till lärare som angivit att de har gett sina elever access till verktyget. 145 lärare svarade.)

Upplever du att Kunskapsmatrisen sparar tid för dig i ditt arbete?

(Frågan ställdes endast till lärare som angivit att de har använt Kunskapsmatrisen. 272 lärare svarade.)Om uppgiftsbanken

I vilken grad instämmer du med följande påståenden?(Frågan ställdes endast till lärare som angivit att de har gett sina elever access till verktyget. Viktat genomsnitt redovisas. 126 lärare svarade.)


Våra kommentarer om resultaten

Vi på Kunskapsmatrisen upplevde resultaten som mycket positiva. Några saker som stod ut som särskilt glädjande var:

 • Att 9 av 10 användare tror att Kunskapsmatrisen kommer påverka måluppfyllelsen positivt.
 • Att 94 % tror att det kommer leda till bättre resultat på Nationella proven.
 • Att 94 % upplever att Kunskapsmatrisen sparar tid i arbetet.
 • Att Kunskapsmatrisen upplevs hjälpa både elever med E-ambitioner och elever med A-ambitioner.

Resultatet av undersökningen är också väldigt värdefullt för oss för att kunna prioritera utvecklingsinsatser under våren. I resultaten kring uppgiftsbanken - och i de fritextkommentarer som kom in - finns det några genomgående teman som vi ska jobba ännu hårdare med under våren:

 • Vi ska höja takten som vi fyller på med uppgifter - både vad gäller provuppgifter och övningsuppgifter i elevernas Kunskapsmatriser
 • Vi ska öka möjligheterna att redigera i prov.
 • Vi ska tillgängliggöra många fler digitala prov under våren.
 • Det kom in ett flertal mindre förbättringsförslag. Vi kan inte räkna upp dem här, men många räknar vi med att åtgärda under våren.


Det som kanske var roligast var att läsa kommentarerna kring vad användarna uppskattar med verktyget:


Sagt av lärare i enkäten:

 • Alla
 • Sparar tid
 • Elevers ägandeskap & måluppfyllelse
 • Formativt & feedback
 • Kollegialt samarbete & kvalitet
 • Elevperspektivet
 • Förmågor, bedömning & matriser
 • Synliggör kunskapskrav
 • Generellt omdöme & rekommendationer

Fantastiskt verktyg för oss mattelärare, sparar mycket tid och håller kvalitén uppe.

Anonym Matematiklärare

Sparar otroligt mycket tid vid provkonstruktion. Ger en en väldigt bra överblick av de olika kriterierna.

Måns Matematiklärare i Göteborg

Jag tycker att Kunskapsmatrisen är ett smidigt verktyg för att ge snabb återkoppling till mina elever. På den punkten har den underlättat mitt arbete oerhört mycket.

Annika Matematiklärare i Umeå

Äntligen ett superbra verktyg att skapa prov.

Anonym Matematiklärare

Det är något sånt här som jag har efterlyst länge. En databas med bra och genomtänkta uppgifter som kan användas som både övningsuppgifter och i provsammanhang. Blir ett sätt för mig att synliggöra för eleverna vad det är de blir bedömda på.

Sandra Straumits Matematiklärare

Jag rekommenderar starkt Kunskapsmatrisen till alla mattelärare.

Herman Katea IT-gymnasiet

Smidigt redskap för att ge eleverna möjlighet till egen formativ bedömning och möjlighet att träna på det de har svårt för. Blir automatiskt individanpassat.

Matematiklärare Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke

Kunskapsmattrisen gör att Sveriges lärare kommer varandra närmare! Kunskapsmatrisen kan vara ett mycket positivt bidrag.

Matematiklärare Vanadis

Kunskapsmatrisen gör det lättare för eleverna att se vad det är i deras lösningar som bedöms. Det är ett perfekt redskap för att kunna arbeta med självbedömning.

Matematiklärare Växjö

Eleverna arbetar med matte ända in på småtimmarna!

Matematiklärare Nacka

Fantastisk resurs i mitt lärararbete.

Anonym Matematiklärare

Enkelt att använda, spar massor med tid för mig som lärare.

Maria Klara Gymnasium i Stockholm

Kunskapsmatrisen är ett fantastiskt verktyg både för mina elever och mig som lärare. Största vinsten är när eleverna självbedömer sina prov och på så sett får ökad förståelse för förmågorna som bedöms samt lär sig mer om de olika matematiska momenten dessutom. Uppgifterna som finns att tillgå håller hög klass och det är lätt att hitta uppgifter och problem som man vill ha på sitt prov. Skulle det saknas uppgifter på det man vill pröva så går det enkelt att skapa egna vilket är mycket bra. Jag rekommenderar definitivt andra lärare att använda Kunskapsmatrisen och det finns bra informativa videor hur man kommer igång.

Peter Wildoer Mega Musik gymnasieskola, Helsingborg

Kunskapsmatrisen är ett mångsidigt verktyg som hjälper eleverna att visualisera och utveckla sin kunskap. Dessutom hjälper det mig att skapa omfångsrika prov som testar fler förmågor.

Johannes Sven Eriksonsgymnasiet i Borås

Jag använder kunskapsmatrisen som en röd tråd med mina elever. Inför prov får de öva utifrån deras målsättning och kunskapskraven görs synliga på ett helt annat sätt. Vid provkonstruktionen sparar jag oändligt med tid och likaså med rättningen. Självbedömningen som är så viktig är kronan på verket när eleverna väl inser fördelen med detta. Kan rekommendera kunskapsmatrisen till alla matematiklärare som vill spara tid!

Matematiklärare Friskola i Malmö

Kunskapsmatrisen är bästa hemsidan tycker jag.

Anonym Matematiklärare

Man sparar mycket tid.

Anonym Matematiklärare

Eleverna får en bättre förståelse för betygskriterierna och en bättre överblick över de olika momenten i mattekurserna.

Anders Johansson Ma-Fy-lärare Cultura Gymnasium i Helsingborg

Ett mycket bra initiativ för att det gör betygssystemet begripligt för såväl elever som lärare och dessutom hanterligt. Detta borde skolverket ha gjort när de införde det nya betygssystemet men icke. Bra gjort.

Anonym Matematiklärare

Det går snabbt och lätt att skapa prov i kunskapsmatrisen.

Erik Åberg Matematiklärare, Sala

Jag har använt filmer för elever som skrider fram med egen planering och filmer för elever som behöver alternativa förklaringar. Störst nytta är provbanken. Kunskapsmatrisen gör mig mer formativ.

Matematiklärare Umeå

Matematikundervisningen blir mer varierad med hjälp av Kunskapsmatrisen.

Anonym Matematiklärare

Förutom den snabba feedback som eleverna får, så sparar jag som lärare tid inför utvecklingssamtalen. Eleven får tidigt en uppfattning om vilka moment som kan förbättras.

Matematiklärare Piteå

Kunskapsmatrisen bidrar till att ge en rättvis bedömning utifrån betygskriterierna.

Anonym Matematiklärare

Jag tycker att kunskapsmatrisen är ett mycket bra verktyg som borde användas av alla mattelärare. Ju mer alla deltar desto bättre urval av uppgifter får vi tillgång till.

Matematiklärare Göteborg

Bra verktyg som det är lätt att komma igång med. Och man får en uppfattning om hur andra tänker och resonerar.

Matematiklärare Oskarshamn

Tidsbesparande. Bra!

Anonym Matematiklärare

Den har potential att bli något fantastiskt.

Anonym Matematiklärare

Jag har bara provat i en klass och i en begränsad omfattning. Men om jag har fått kommentarer från några elever så har de varit positiva.

Matematiklärare Stockholm

Underbart verktyg för att konstruera prov.

Anonym Matematiklärare

För mina elever är det positivt att få tillfälle att "äga" sin kunskapsprocess, där de på ett tydligt sätt kan se sin progression - toppen!

Veronica Engström Matematiklärare

Kunskapsmatrisen är perfekt då eleverna ska repetera inför NP. Eleverna kan då själva bestämma vilken nivå de vill repetera på och de har allt material samla på sin dator eller mobil. Jag hade en elev som har svårt att koncentrera sig då hen skulle öva med hjälp av boken eller gamla prov inför NP. Kunskapsmatrisen fick eleven att jobba hårt och fokuserat, vilket ledde till att eleven fick ett högre betyg än väntat på NP.

Maria Växjö Katedralskola

Äntligen ett smidigt sätt att ge eleverna tydlig feedback på provresultat relaterat till kunskapskraven!

Matematiklärare Helsingborgs kommun

Jag citerar en av dagens elever: "Jaaa! Det blev grönt! Jag har f-n koll på det här med matten nu!" Jag blir lycklig långt in i själen när jag ser hur eleven lyckas och tycker att matte är helt OK efter år av misslyckande med "bara bokräkning".

Matematiklärare Östersund

Jag vet att snabb feedback till elever ger goda studieresultat och med hjälp av kunskapsmatrisen kan jag alltid ge det!

Matematiklärare Borås

Otroligt smidigt och enkelt att hålla koll på vilka områden eleverna kan eller inte kan.

Anonym Matematiklärare

Lärarlivet blir enklare med kunskapsmatrisen.

Anonym Matematiklärare

Kunskapsmatrisen är ett fantastiskt verktyg.

Anonym Matematiklärare

Mycket effektivt verktyg. Jättebra att uppgifterna är indelade i kurser/moment/betygsnivå och dessutom förmågor. Det underlättar arbetet.

Matematiklektor Gävle

Tack vare kunskapsmatrisen är eleverna mer motiverade att gå igenom sina provresultat och att rätta de uppgifter de inte klarat av.

Eva Östlund Tullängsgymnasiet i Örebro

Det absolut bästa med kunskapsmatrisen i min mening är att det blir lätt att genomföra, rätta och sammanställa diagnoser. Tack vare kunskapsmatrisen har jag på ett effektivt sätt kunnat låta eleverna visa sina kunskaper mellan proven. Näst bäst är att eleverna får chans att själv rätta sina egna svar. Detta leder till bra diskussioner om vad som krävs av ett svar.

Anonym Matematiklärare

Tycker det är mycket tidsbesparande att göra prov och att eleverna kan självbedöma. Ett bra sätt att få dem mer aktiva i bedömningen.

Cecilia IT Gymnasiet Södertörn

När mina elever fick börja arbeta med kunskapsmatrisen fick jag kommentarer som: "Får man logga in på det här hemma också?" "Det här är ju jättebra"." Finns det någon tidsgräns på hur länge man får vara inne?". "Får man jobba med det här på jullovet?"

Matematiklärare Ludvika

Mina elever förväntas jobba med matrisen varje vecka, antingen som repetition av genomgångna moment eller som förberedelse inför moment som vi ska börja arbeta med. Mycket nöjd med detta komplement till undervisningen!

Malin Airaksinen Polhemsskolan i Gävle

Äntligen ett redskap som underlättar skapandet av prov samt bedömningen med matriser.

Jörgen Matematiklärare i Södertälje

Man kan skapa riktigt bra prov i Kunskapsmatrisen.

Matematiklärare Arboga

Kunskapsmatrisen är bra för nyexaminerade lärare i matematik. Jag utgår från elevernas intresse i klassen och väljer uppgifter eller prov som jag har sparat i olika filer.

Matematiklärare Märsta och Täby Praktiska

Det blir tydligt för eleven var förtjänster och brister finns. Vill eleven framåt är Kunskapsmatrisen ett bra verktyg för att åskådliggöra var nästa steg är.

Matematiklärare Övre Norrland

Bra för eleverna att träna självbedömning.

Anonym Matematiklärare

"För varje uppgift finns kompletta bedömningsanvisningar. Det är en stor styrka och det gör Kunskapsmatrisen väldigt användbart.

Enkelt och snabbt sätt att stötta elever på alla nivåer.

Anonym Matematiklärare

Jag samarbetar med en annan mattelärare i skolan, vi har 2 paralleller. Vi turas om att göra proven. varje gång blir det sent med något, antingen själva provet eller återkopplingen från den andra läraren. Nu när jag ser att det finns digitalt prov utlagt ser jag nya möjligheter. Förutom att eleven blir mer medveten om sina kunskaper ger det mig mer framförhållning med den andra läraren. Vi båda har provet i god tid och kan reflektera över det innan vi kör det med eleverna. Samtidigt sparar det tid för mig att rätta, samla resultat, ta hand om massor med papper, leta efter uppgifter med olika förmågor...osv.

Anonym Matematiklärare

Ett verktyg som hjälper!!

Anonym Matematiklärare

Kunskapsmatrisen är snabb, enkel och mycket användbar.

Matematiklärare Linköping

Bra komplement till att utveckla sina matematiska kunskaper.

Anonym Matematiklärare

Ett mycket bra verktyg där eleven ges bra insikt i sina kunskaper och förmågor. Det går säkert att förbättra ytterligare men det är en mycket bra start. Det är något sånt här som skolverket skulle gjort.

Robin Envall Yrkesgymnasiet i Örebro

Bra funktion att eleverna kan rätta sina prov själv.

Anonym Matematiklärare

Anser att kunskapsmatrisen är en riktigt bra portal för matematiklärare.

Matematiklärare Landskrona

Utmärkt pedagogiskt verktyg som verkligen speglar pedagogiskt kvalité, det syns att plattformen är skapad av matematiklärare till matematiklärare. Jag gillar starkt svarsmatriserna där allt kopplas till förmågor, betygskrav och det centrala innehållet i matematiken. Men det jag gillar mest är att det går snabbt och smidigt att skapa prov av god kvalité i matematikundervisningen.

Matematiklärare Skellefteå

En räddare i nöden! Vi har ju så mycket som ska hinnas med. Att då i allt detta hinna med att göra ett prov där alla förmågor bedöms på alla nivåer är nästan omöjligt. Men med kunskapsmatrisen sätter du relativt snabbt ihop ett prov. Eleverna får tydliga förklaringar via sina inloggningar vad de fått poäng på och inte. Genomgångarna efter proven blir bättre och effektivare. Tack Kunskapsmatrisen :)

Matematiklärare Helsingborg

Mina elever blir mycket mer medvetna om hur bedömning går till och vad som krävs för de olika betygen. De har även bra koll på hur de ligger till i sin kunskapsutveckling.

Nina Jansson Matematiklärare, Sannarpsgymnasiet i Halmstad

Kunskapsmatrisen gör det tidssparande och enklare för mig att individanpassa min undervisning. Jag upplever även att eleverna använder kunskapsmatrisen på fritiden för att öka sin egna kunskap och förbättra sina resultat.

Matematiklärare Västerås

En klockren idé att lärare hjälps åt att skapa prov istället för att var och en sitter på sin kammare och sliter med detta. Att samarbeta kring prov nationellt på det här viset gör också att vi har större chans att få en samsyn kring bedömningen, vilket verkligen behövs.

Matematiklärare Gotland

Äntligen en uppgiftsbank där uppgifterna är sorterade efter både svårighetsnivå och förmågor. Att dessutom bedömningsanvisningar finns för både lärare och elever gör att det är lätt att arbeta formativt med sin klass. Eleverna blir på så vis delaktiga i sitt eget lärande. Effektivt och roligt sätt att dela och skapa prov på. Toppen!

Jessica Tidblom Ma/Fy lärare, De la Gardiegymnasiet i Lidköping

Jättebra uppgiftsbank där det är lätt att sammanställa provuppgifter så att flera förmågor behandlas!

Matematiklärare Älmhult

Med Kunskapsmatrisen blir fler elever medvetna om sitt lärande och hur de bedöms, främst efter att de själva inledningsvis granskat sina insatser och därefter får kommentarer från mig när jag gjort min bedömning.

Matematiklärare Danderyd

Med kunskapsmatrisen sparar vi mycket tid!

Anonym Matematiklärare

Fantastiskt initiativ som jag uppskattar mycket. Extra mycket uppskattar jag tabellerna med förmågor och kunskapskrav, Kunskapsmatrisen kan även befrämja rättssäkerheten vid bedömningar.

Matematiklärare Växjö

Äntligen ett verktyg som kopplar prov, matematikträning och hjälper att värdera måluppfyllnad på samma gång.

Anonym Matematiklärare

Jag är ensam matematiklärare på min skola och är dessutom nyutbildad. Utan Kunskapsmatrisen vet jag inte vad jag hade gjort, att samla på sig en egen databas med exempelfrågor tar tid som jag inte har. Jag tackar Kunskapsmatrisen å mina elevers vägnar.

Matematiklärare Eskilstuna

Bland annat bra för att eleverna ska få en överblick över de centrala innehållet. Bra i kommunikationen mot eleven & föräldrarna, "du behöver träna på dessa områden & det kan du t.ex. göra via kunskapsmatrisen..."

Anonym Matematiklärare

Väldigt smidigt att både skapa prov och registera olika kunskapskrav, smidigt för elever att göra självbedömning. Gör prov och bedömning tillgängliga för elever där de kan reflektera över sin insats. Bra med många extrauppgifter till elever som jobbar mot A samt videos för elever som behöver repetera grunder. Kanonverktyg!

Matematiklärare Laholm

Kunskapsmatrisen gör att eleverna på ett tydligt sätt kan hålla koll på hur de ligger till och det är enkelt för dem att få fram övningsuppgifter på önskat avsnitt.

Ola Sibbmark Lars Kaggskolan i Kalmar

Med hjälp av kunskapsmatrisen kan jag skriva prov med olika nivåer och sparar både tid och stress.

Samir Baza Didaktus Jakobsberg

Kopplingen mellan provuppgifter, matriser, videogenomgångar och Matteboken är genialisk. Har ännu inte skapat prov men nu när antalet provuppgifter har ökat kommer jag säkert att göra det!

Matematiklärare Göteborg

I Kunskapsmatrisen är det fantastiskt enkelt och snabbt att skapa eller hämta hem välbalanserade diagnoser och prov. Det är också ett supersmidigt sätt att lagra dina egna uppgifter och bedömningsanvisningar samtidigt som du delar med dig till andra lärare.

Josefine Henningson Matematiklärare, Sollentuna

Ger mina elever möjlighet att träna på specifika matematiska områden och därmed ökar deras möjligheter att lyckas i matematiken.

Anonym Matematiklärare

Slumpvis valda uppgifter inom respektive kunskapsområde och betygsnivå innebär att Kunskapsmatrisen erbjuder dem "att öva där de befinner sig". Möjligheten till självbedömning fungerar effektivt som en drivkraft till att vilja fortsätta öva allteftersom de ser "gröna lampor" tändas i deras kunskapsmatris.

Matematiklärare Östergötland

Bra att elever själva kan gå in i Kunskapsmatrisen, i lugn och ro, efter ett prov för att ta del av bedömningsanvisningarna.

Matematiklärare Uppsala

Jag upplever det som positivt att eleverna kan rätta sina egna prov med hjälp av bedömningsanvisningarna. Kunskapskraven blir konkreta för eleven!

Matematiklärare Tingsryd

Eleverna får omedelbar respons när de rättar provet själva samtidigt som de blir medvetna om vilka krav som ställs.

Matematiklärare Västerås

Enkelt och smidigt att skapa prov, hitta gamla NP uppgifter samt visa elever vad som bedöms

Anonym Matematiklärare

Många nya och roliga uppgifter att ha på prov.

Matematiklärare Stenungsunds kommun

I matematikundervisningen är det huvudsakligen två saker som jag behöver förhålla mig till - kursens centrala innehåll samt kunskapskraven. Vid bedömning finns det bara två bra alternativ att tillgå - nationella proven samt prov/diagnoser/uppgifter hos kunskapsmatrisen.se. Med det sistnämnda sparar jag tid och får en bra grund vid bedömning av elevernas kunskaper.

Matematiklärare Göteborg

Fantastiskt hjälpmedel. Bra kvalité.

Anonym Matematiklärare